Правила и условия за участие в играта.

Официални Правила и условия за участие в играта с награди ”Поръчай и спечели. “

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на играта с награди: „СК ЕВРОСТАНДАРТ“ ООД, BG:131007150, гр.София,  ул.Марко Бочар 2, (наричана за краткост в текста по-долу ”организатор”).

1.2. Играта с награди се организира, провежда и администрира от Организатора.

1.3. Настоящите Правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес http://www.dostavka-anglia.com/ и на Facebook страницата ни,  https://www.facebook.com/pages/Dostavka-ot-Anglia/. На посочените адреси ще бъдат публикувани и всички изменения в Правилата, направени в хода на играта.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРТА С НАГРАДИ

Точният период на Играта ”Поръчай и спечели. “: 17.01.2014г. – 28.02.2014г.

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ в ИГРАТА С НАГРАДИ

3.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, навършило 14 години, което е гражданин на Република България или е чужденец с право на продължително или постоянно пребиваване в Република България (наричано за краткост в текста по-долу „Участник“)

3.2. В Играта с награди може да играе всеки Участник, който отговаря на следните изисквания през периода, описан в Раздел 2:

  • Трябва да имате регистрация в нашата система за поръчки. (линк)
  • Да имате пуснати минимум 10 поръчки (транспорт,поръчка+транспорт или взимане от адрес) в периода 17/01/2014г. до 28/02/2014г.
  • На всеки 10 направени поръчки  шансовете ви  се удвояват. При направени 50 поръчки в периода на играта, 5 листчета с вашето име ще участват в томболата съответно шанса ви е 5 пъти по-голям.

3.3. В Играта с награди не може да участват служители на компанията Организатор, както и техните роднини;

 

 

3.4 Регистрирайки се онлайн за Играта с награди, Участникът дава своето съгласие и приема условията за участие в Играта с награди. (За краткост наричани по-долу в текста „Правила за участие“). С приемането на тези Правила за участие Участникът се съгласява Организаторът да разполага с предоставените от него данни при регистрация, да ги запази и да ги използва за свои собствени маркетингови цели.

3.4.1. Ако Участникът се е регистрирал с и-мейл адрес, който принадлежи на друго лице Организаторът не носи отговорност за спорове, които могат да възникнат по отношение на правата/собствеността върху/на съответния имейл адрес, както и за всякакви претенции, произтичащи от участието в Играта.

3.5 Организаторът има право да изключи всеки Участник от Играта с награди, който нарушава Правилата на участие в играта.

3.6. Организаторът има право по своя преценка да изключи от Играта с награди Участници, които участват в екип от играчи от името на едно физическо лице или с и-мейл адрес на несъществуващи лица, като с това целят да увеличат шансовете си да спечелят (заблуждаващо поведение).

Участниците със заблуждаващо поведение са задължени да обезщетят Организатора и други участници в Играта за всички вреди, които те са нанесли със своето участие.

4. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП, НАГРАДИ , ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

4.1. През периода на Играта с награди ще бъдат раздадени 15 награди на участници, определени на случаен принцип, като наградите ще бъдат разпределени и раздадени след изтичането на периода в Точка 2.

4.2. Всяко от тегленията ще се осъществи от комисия, съставена от представител на Организатора (наричана за краткост в текста по-долу „Комисия“).

4.2.1. Комисията ще има грижата да следи за спазване на изискванията на настоящите Правила при определяне на печелившите участници. Комисията ще определи печелившите участници чрез изтегляне на име на случаен принцип измежду всички лица, регистрирали се за участие в Играта. За тегленето на наградите и определянето на спечелилите, комисията ще състави протокол, в който ще впише датата на тегленето на наградата, името и данните на печелившия и името и данните на резервен печеливш.

4.3. Дата на тегленето на наградите ще се извърши: 08.03.2014г.

 

4.4 Организаторът си запазва правото да променя вида на наградите, както и реда на теглене на награди.

 

 

5. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ, ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ, ПРАВА

5.1. Печелившите ще бъдат уведомявани от Организатора с и-мейл в рамките на до 3 (три) работни дни след датата на теглене на наградата. Допълнително Организаторът ще публикува името на печелившия на своята фен страница във Facebook и на http://www.dostavka-anglia.com/.

5.1.1. Ако с печелившия не може да бъде установен контакт в рамките на 3 (три) опита при съгласуване на предоставените от Участника данни и печелившия не отговори на Организатора в рамките на 30 дни от датата на теглене на наградата, Печелившият губи правото си да получи наградата. В този случай наградата се дава на Резервния печеливш.

5.2. Участникът няма право на компенсация, ако не успее да получи наградата.

5.3. Ако Участникът не е напълно съгласен с тези Условия за участие, тогава Участникът губи правото си да получи наградата.

5.4. Наградите ще бъдат изпратени на адреса, предоставен при регистрация и потвърден при съгласуването на данните по пощата, с плащане при доставка или по куриер в рамките на 30 календарни дни след края на играта „Поръчай и спечели“.

Наградите могат да бъдат получени и на адреса на Организатора ул.Марко Бочар №2 кв.Слатина гр.София.

5.4.1. Организаторът не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена успешно след 2 опита по поща и куриер. Организаторът не е длъжен да осигури нова възможност за доставка на наградата.

5.4.2. Наградата може да бъде доставена на посочен от Участника Представител. Представител може да бъде всеки, който изрично е упълномощен с пълномощно или е родител или попечител, който докаже, че има правото да представлява печелившия.

5.4.3. Организаторът ще изключи Печелившият от Играта с награди, на който не може да се достави наградата, поради предоставени неверни, непълни или неправилни лични данни (име, адрес).

6. Разходите за куриер и пощенските разходи по доставяне на Наградите до Пчелившите се поемат изцяло от Организатора

 

7. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Разпоредбите по защита на личните данни на участниците при провеждане на Играта с награди се съдържат в Приложение 1 на Правилата за участие.

8. ИНФОМАЦИЯ И ПОМОЩ

Ако възникнат допълнителни проблеми или въпроси през периода на играта „Поръчай и Спечели“, свързани с нея, участниците могат да се свържат с Организатора и да поискат съдействие, като пишат на имейл адрес: dostavka.anglia@gmail.com

9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Организаторът си запазва правото да преразглежда и променя Правилата за участие.

9.2. Организаторът си запазва правото да прекрати или отмени Играта с награди напълно или частично, поради технически, търговски или функционални причини. Ако играта с награди бъде отменена Организаторът поема задължение предварително да анонсира този факт.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на Наградите. Ако Печелившият иска да предяви рекламации той може да направи това, като предяви своите претенции към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на България.

9.4. Организаторът не носи отговорност за технически проблем, при който Уебсайтът и Приложението не са достъпни или не могат да се използват напълно за определен период от време, причините за който са извън контрола на Организатора. Организаторът незабавно ще вземе всички необходими мерки, за да открие причината за този проблем и да я отстрани в най-кратки срокове.

9.5. Играта с награди се провежда в съответствие със законите на Република България.